Press "Enter" to skip to content

เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจศัพท์การเมือง


I want a grand sound effect here, editor. a grand one. ‘To-Ngong-Ngi’ [At Ruen Ros Restaurant] OK 1..2..3 Ta-da! I would like to announce… This is… the most delicious stir-fried fish maw. The best in category. Wait..wait.. – We’re not doing a food review today, right?
– I recommend… Highly recommend! Welcome Mr. Tae! Not this one!
(He looks similar to Mr. Tae) Like the clip’s title… Today, our concept is young people care about politics. It may seem like a sensitive issue. But actually, it’s very useful if you understand. It’s in The Basic Education Core Curriculum too. What you gonna say? You have something to say, right? Oh..so delicious! This is Ruen Ros Restaurant. You can watch more in our fried rice clip. Very delicious. It’s our third time here. What about you, Siri? My fourth time. And you, Kim? Took your parents here? Never! Ungrateful! Let’s speak some Chinese. Your background.. Have you followed political news? I don’t really follow. Just sharing it online sometimes. Sharing political news? Where do we go now? Oh! a mushroom! – A mushroom’s on your arm!
– Look! A leech sucking here! What the… Will you get a chance to say? For me, I keep up with politics like.. 30% of it all. I know what’s going on, but not stressed. For me, about 10%. Like when it appears in YouTube Trending. The big news. The current issues in the society. For this clip, I’d like to set a rule. Please do not comment things like who’s a good guy or a bad guy. Because this matter is very subjective. We’re not insiders. We don’t know the truth. We’d better leave it or it’d be an endless argument. This clip is fact-based only. If there are issues in comments, – Bearhug’d like to disable comments.
– And our channel. – Hold on..
– No..No! – Let’s get started! Start now? These vocabularies are from King Prajadhipok’s Institute and Thai Parliament Museum. Let’s start with this word. We’ve heard this one a lot. A quorum.
(Ong-Pra-Chum) A quorum is present. A group of people in a meeting, discussing about the agenda. Your turn, Kan. OK. Not yet. A quorum is a checklist. How’s that? Like attendance call “Bom”? “Present” “Siri?” “Present” A quorum is present when
everything in a checklist is present. The ones chosen to represent us.
Members of parliament (MP), called for a meeting. Put simply,
a meeting of MPs. The answer is
the minimum number of voting members to conduct a meeting. That’s why they say the meeting can’t start
unless a quorum is present. Is my “checklist” right? Close enough. I’d say. Next one! Oh.. you all must be familiar with. – What’s that?
– Parliament. (Rath-Tha-Sa-Pa) A meeting venue for opposition parties and coalition parties. Frankly speaking, you two may stop. It’s like an answer already. ‘Rath’ means country. ‘Sa-pa’ means… What? So it’s like a meeting room for the country. And you, Kim? Same as him. You copycat! Like a meeting room – that holds many people.
– Can they eat there? There must be some rules against that. Can they sleep there? Sleeping? Who are you talking about? The answer is! A parliament is a national meeting place
of the House of Representatives and the Senate. Basically, it’s what San had said. The next one..you must have heard of it. Policy.
(Na-Yo-By) We’ve heard of it quite often but, we don’t really know the true meaning of it. Let’s translate each part. ‘Na’ is from the word “Na” (at). Don’t play it this way, bro. Na in Thai alphabet means “at”. So it means a starting point. Like the beginning and the end. and “Yo” means… Like in greetings. I see, Yo! And “By” is from “Bye”. Good bye! Put together, it means? What we think and present to the public, from the beginning until we get it done in the end. Na-Yo-By
(policy) At first, your concept seemed so nonsense. But you wrapped it up quite well. The answer is.. a course or a principle of action to adopt or take into consideration. Like what we have to do for the sake of our people. “Howling dogs” night’
(Kuen-Mha-Horn) It’s the night before an election day, when they buy votes. Yes, I think so. Candidates come at night
so the dogs howl. I see, werewolf. – It’s more than that.
-How? If candidates come to buy votes at night, the dogs will just bark, not howl. They seek help from monks. The monks will go up a bell tower and ring a bell as a sign to vote for that party. When the dogs see the monks with no shirt on, they go.. I did pay attention… I thought you were serious! The answer is what San had said. It’s the night before election. Why did you know many stuff? Easy one…”Protest”
(Pra-Tuang) -Oh..well..
-“I want to protest.” Yes. I want to protest. It means expressing opinions against what’s going on. I want to protest. Good one. Good one. Not yet! To protest means I wanna stop you there. Like, to brake? Yes. Brake. The answer is.. an action or an expression
of objection or a total disapproval, against an issue. Rama Medal.
(Rean-Rama) “I received the Rama medal too!” Right! What’s it? Like Michelin Star. Like Michelin. Like a medal to commemorate some distinction. Rama medal (The Honourable Order of Rama)
is a royal decoration. I think Prem was bestowed the highest level. Only a few people have this order. For what I know, it’s a badge, for sure. Just like Kan said. It’s one of royal decorations – established by Vajiravudh.
– King Rama VI. to be bestowed onto those who have rendered special military services. Next. A cobra.
(Ngu-Hao) Cobra! I know this one. A traitor. Someone who pretends to be your friend and stabs you in the back. I see..Bonking. – Betraying!
– Betraying! There’s a story behind Cobra. – What’s that?
-What’s that? Have you heard of the fable.. The farmer and the cobra. A cobra is like, a metaphor for disloyalty or betrayal. Falling into cool water, snakes are fed…? Fed..Fed.. Freshened! Falling into a bin? F..F..Filthy! So, a cobra means, MP who’s in one party – but votes for the opposite party.
– OK. Something like that. If it’s my turn, I’d like to announce.. “stir-fried fish maw”. I will declare… Next one is.. “Pea Pod”
(Fak-Tua) Pea Pod? I guess it means a policy with some hidden agenda. I don’t know. I give up. And you, Kim? This word’s from foreigners. Like when they get
pissed at the party, they say… F*ck y’all. F*ck y’all. Like they’re angry. The answer is a politician who votes like others without consideration. It’s like copying an answer. You vote this one? Ok then, me too. Next one…”Put in neutral” An old political vocab. Do you know? – I don’t.
– I really don’t know this one. Just guess. Useless. I guess. – Seem to be useful but it’s useless.
– That’s close! A policy that leads to nowhere? “Put in neutral” means when you can’t move forward. Politically… Be it a policy or a project, no action. The answer is… “Put in neutral” is when an official is inactive. Be present with only body, no soul or spirit. Next…”Cockroach”
(Ma-Lang-Sab) Right. What does Cockroach mean? A dirty person? Like Kim. Cockroach! Cockroach! I guess it means hard to die. In every election, there’s always this party in. Like Kan said, Actually, a cockroach is a living fossil. A primitive animal that still exists. For example, 20 years ago,
a guy was voted into parliament. Today, he’s still here. You’re almost right, Mr. Kim. A cockroach means a long-established party that stands many political crises. Stand the test of time. The next is.. “Honest mistake” This is quite a formal term. Is it Getsunova’s song? “Unmistakably mistaken” Like when you’re late
and you blame the traffic. – “It’s the bad traffic.”
-I see. – that made me late.”
– Reasonable. I think it’s like… Error. Error. Like you do wrong unknowingly. You step on an ant. It dies. Unintentionally. But it dies anyway. An excuse you make in the court or whatever. “I have a decent reason for doing wrong.” and I can get away with it
because it’s reasonable. The answer is, a guilt you blame on someone else. Like you cheated but you said
it’s someone else? Yes. It’s an “honest mistake”. And you can be justified. Something like that. This clip’s so stressful. So stressed! – It’s hard.
– So so stressful! [Let’s take a break] – Let’s break with inserts so our viewers are not too stressed.
– A food insert. Here it is. An insert of food shot. Food shot inserts. Kan Atthakorn insert… He’s stressed! That was too stressful and too hard. Let’s change the set of questions to be more relevant and up-to-date. Recently, our PM has made a policy statement. Our current PM, Uncle Tuu. And many people made fun of the words he said and, someone did write a vocabulary for Uncle Tuu’s words. Oh..really? We’ll play with this vocab and guess the meaning of Uncle Tuu’s words. Is it gonna be that hard? LIke, he had to read and while he was reading, there were always protests, teases, and stuff. Tongue twisted? The first word is.. The editor will put it on screen. I’ll put it on the top left. What’s that? Boy-Sat? Boy-Sat This is a word, right? Not a sentence?
– Yes, a word. At first, I think it’s “Bor-Ri-Sat”
(a company) But why would he mention that in parliament, right? So, your answer is…? Bor-Ri-Sat (a company), maybe.
– And you, Karn? Why so similar?! Imagine what he’d said. [confused] – “Bor-Ri-Sat”. I’ll go for “Bor-Ri-Sat” too.
– And you, Kim? Not “Bor-Ri-Sat” Here we go. – I think it’s from “Bork-Sub”.
– ‘Bork-Sub” Like when you wanna tell someone a word. The answer is… “Bor-Ri-Sat”
(a company) The next word is… “Larm-Tee-Chuay” “Ratha-Mon-Tri-Chuay”
(Deputy Minister) Oh! “Ratha-Mon-Tri-Chauy”! If I’m right,
does it mean I’m a gibberish? “Larm-Tri”, maybe. Right. I think it’s “Ratha-Mon-Tri-Chuay'”too. The answer is “Ratha-Mon-Tri-Chuay-Wa-Karn-Kra-Suang”
(Deputy Minister) Understand every word! So it means he’s actually communicative! The next one… “Pa-Na” This one’s hard. If it’s “Pi-Cha-Ra-Na” (consider),
then I know, but this.. Challenging one, right? I’m so glad! “Pat-Ta-Na”
(to develop) “Pun-Na-Na”
(to describe) What context would it be? Thoroughly describe? Maybe! Make sense. “Pak-Nan”
(long break) – ‘Pak-Nan’
– ‘Pak-Nan’ The answer is… “Pat-Ta-Na”
(develop) Gosh..Why do I get him? The next word is… “La-Ban” “Lob-Ban”? It’s “La-Ban” – San, you go first.
– “Ratha-Ban”, maybe. (government) “Na-Tang”
(window) – Wait. “La-Ban” and “Na-Tang”?
– “Na-Tang”? How could it be? “Let’s close a window.” I see. “Let’s help close the window!” – It’s too bright.
“La-Ban” is from “Pid-Kon-La-Ban”
(everyone closes 1 window) – Right! The sun’s in my eyes!
– The sunlight disturbs my policy statement! THERE’S NO WINDOW, YOU JERK! “Ra-By”
(drain) The flood! Drain flood water! The answer is “Ratha-Ban”
(government) – I’m his die-hard fan!
– San got all answers right! The last one.. If you can answer this one, you’re unbelievable.
I’m still confused with this word. I want a grand sound effect here, editor. A grand one. “To-Ngong-Ngi” Imagine Uncle Tuu saying this. “To-Yang”
(argue) TOYOTA! TOYOTA-Ngi? Like that. “Torb-Ngun-Ngi” (excuses) Like… “You ramble on with excuses in parliament,” “Don’t do that.” “Don’t ramble excuses.” The answer.. The word “To-Ngong-Ngi” that PM Prayuth had said, means… here and there. I almost get it right! You have to understand
when it comes to policy statement, there are hundreds of pages,
he has to speed up. [Enough, dude.] My hands are so tired. So hard. Guys, think about it.
We’ve filmed this clip for less than an hour. For those in parliament, they have to sit like this
for like 10 hours! Think about it. I said I followed just only top trending in YouTube. It’s about all the fun and entertaining, right? It’s noting wrong if you don’t follow the news. Because I’m doing OK not focusing on that. For me, I follow
political news. I really do. But I watch it from many sources because I don’t believe in media impartiality. And I think.. no one is 100% good or bad. We are both. Listen with empathy. Then you decide which side you take based on their actions. “To-Ngong-Ngi” This lunch’s on me. I can’t think clearly now. Go to “Larm-Tee-Chuay”
(Deputy Minister) “To-Ngong-Ngi” So you know how’s “La-Ban”
(government) We’d like to apologize if there were any mistakes in this clip. Good bye. Keep “Pa-Na”
(develop) and audiences will “Pi-Na”
(consider) Go pay the bill. “To-Ngong-Ngi” Where? “To-Ngong-Ngi” Thank you, Mr. Tae.

100 Comments

 1. Poy Galexy
  Poy Galexy August 17, 2019

  ในน้ำมีปลา
  ในสภามีลุง

 2. คฑาเทพ ทิพย์เกษร
  คฑาเทพ ทิพย์เกษร August 17, 2019

  ผมไม่ได้จะคอมเม้น ว่าคนนั้นดีคนนี้ดีแต่อยาก คอมเม้นว่าไม่หน้าเูตอน 22:34เลย

 3. ราชัน ระวังการ
  ราชัน ระวังการ August 17, 2019

  พรรคบุ้งไฟแดง รุ่นพี่โรงเรียนผม😂😂

 4. Poupée lune
  Poupée lune August 17, 2019

  จริงๆอยากให้หันมาสนใจการเมืองกันนะเพราะรัฐบาล​มีผลต่อความเป็นอยู่มากซึ่งชนชั้นกลางจะค่อยไม่เข้าจึงคิดว่า ถ้าไม่ติดตามก็อาจจะไม่ผิดเพราะถึงไม่ได้ติดตามก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิต แต่จริงๆแล้วไม่ใช่รัฐบาล​ส่งผลต่อชีวิตมากพวกชาวบ้านจะรู้ดี
  ไม่อยากให้คิดเป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่า ไม่ว่าใครเป็นนายกก็ต้องทำมาหากินเองอยู่ดี คือรัฐบาล​มันมีผลต่ออะไรหลายๆอย่าง

 5. BlueTu Z.
  BlueTu Z. August 17, 2019

  12:13 นางฟ้าสวยที่สุดดดดด (คุณอ๊บบบบบบบ)

 6. Nattawut Panyapoo
  Nattawut Panyapoo August 17, 2019

  7:10 ซับผิดอ่า หักเงินเดือนเลย

 7. SH
  SH August 17, 2019

  จริงนะ เห็นได้ชัดว่าคนรู้การเมืองน้อยมาก

 8. Pech Apassala
  Pech Apassala August 17, 2019

  ทำไมคลิบนี้มีสาระจังคะ5555

 9. _nun_ saiyasanit
  _nun_ saiyasanit August 17, 2019

  โห แม่หนูทำงานอยู่ที่รัฐสภา เคยไปเจอนายกด้วย ตอนนั้นเป้นงานวันเด็กได้กระปุกออมสินกลับบ้าน 5555

 10. รังสิมา สิทธิยุท
  รังสิมา สิทธิยุท August 17, 2019

  ชื่อคลิปนี่ โต้~~~~~~~~~~~~~~~

 11. แบงค์ ครับ
  แบงค์ ครับ August 17, 2019

  เกือบ3ล้านซับแล้ว เป็นกำลังใจให้ครับ

 12. Ef Rwe
  Ef Rwe August 17, 2019

  อยากให้Bearhugไปร้านAfter yum จังค่ะ

 13. Kang kongchim
  Kang kongchim August 17, 2019

  ผมดีใจนะที่ลุงตู่ได้เป็นนายก แต่จะดีใจกว่านี้ถ้าลุงตู่ไม่ได้เป็นนายก555

 14. Sakamoto Naruno
  Sakamoto Naruno August 17, 2019

  ผมขำไอ้หมังสีโส นี้ละน้ำตาเล็ดเลย

 15. Somkiat Suwanput
  Somkiat Suwanput August 17, 2019

  9:30 ขำพี่ซาร์ต555

 16. Fame Pz.
  Fame Pz. August 18, 2019

  นโยบาย เป็นคําสมาส จากคําว่า นยะ+อุบาย
  เเปลว่า เล่ห์กลเค้าความส่อให้เข้าใจเอาเอง

 17. Build Ruansri
  Build Ruansri August 18, 2019

  ถ้าไม่มีมุกพี่คิมตอน​ ฉกชื่น​ กับ​ ฉกปรก​ ผมคงไม่ไลค์555555

 18. Nattikarn Sinyoo
  Nattikarn Sinyoo August 18, 2019

  ลืมเปลี่ยนคำใช่ไหมคะพี่สิริ

 19. GG king
  GG king August 18, 2019

  ช่วยกันกดติดตามพี่เขาให้ถึง3M

 20. มารี รุ่งเรือง
  มารี รุ่งเรือง August 18, 2019

  เฮ้ย!!!!พี่ใกล้3000,000 ซับแล้ว

 21. tantinee rujipasakul
  tantinee rujipasakul August 18, 2019

  เพลงมานี่รู้เลยเกมอะไร 😂😂

 22. Feem Artitaya
  Feem Artitaya August 18, 2019

  พี่ซานๆอยากให้ทำทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่าสวยมากๆ เลื่อนเจอตามไอจี แต่หนูไม่เคยไปนะคะและก็คงไม่ได้ไป555

 23. Sser Pper Aaer
  Sser Pper Aaer August 18, 2019

  8:16โครตเขียนผิดรึเปล่าพี่

 24. yūri
  yūri August 18, 2019

  ชอบความใส่ซาวด์ตอนต้องตอบคำถามเป็นซาวด์จากเกม Ace Attorney ดูเหมือนให้ฟีลิยู่ในศาลจริงๆ 55555

 25. Chalermkiet Charoenram
  Chalermkiet Charoenram August 18, 2019

  ทำไมคลิปนี้ติดเหลืองครับ?
  มันไม่มีโฆษณาขึ้น

 26. ชัยกฤต บุญทัน
  ชัยกฤต บุญทัน August 18, 2019

  หนูอยากให้พี่ไปรีวิว บัวลอยปริญญา อะ

 27. Kitiphan Mahanil
  Kitiphan Mahanil August 18, 2019

  ยอมคนตัดต่อ555

 28. Toey Toey.
  Toey Toey. August 18, 2019

  เสื้อแอบคู่เบาๆ🔥

 29. Kiw VKV
  Kiw VKV August 18, 2019

  โฆษนาเยอะมาก5555

 30. Arissara Wirotrat
  Arissara Wirotrat August 18, 2019

  สลิ่มเเปลว่าอะไรคะเคยได้ยินมาเเต่ก็ไม่รู้ความหมาย

 31. TöŃ UziRap
  TöŃ UziRap August 18, 2019

  8:05 anime ชื่อเลื่องอะไรครับ บอกแน่ครับ555

 32. ggz Gamerz
  ggz Gamerz August 18, 2019

  พี่ครับๆอยากให้ทำชานมใข่มุกแบบไอติมให้หน่อยครับหน้าจะอะหร่อย

 33. Rungrot Suptan
  Rungrot Suptan August 18, 2019

  พี่เต้มาเป็นเด็กเซิฟ ขอบคุณพี่เต้นะคร๊าบบบ 55555

 34. Padlada Khuntee
  Padlada Khuntee August 18, 2019

  คิดถึงkan

 35. Apirak Niamwan
  Apirak Niamwan August 18, 2019

  รักพี่คิม♥️

 36. มนัสนันท์ คงสมใจ
  มนัสนันท์ คงสมใจ August 18, 2019

  มาช้าแต่มานะ!

 37. - DuXvaY -
  - DuXvaY - August 18, 2019

  เดาแบบพี่ซารต์หมดเลยอะ ._.

 38. Jetnipat Songthanasap
  Jetnipat Songthanasap August 18, 2019

  พี่เต้55555

 39. fun ui
  fun ui August 18, 2019

  ภาษาลุง เราเข้าใจนะ ทุกคำที่ทายกันในคลิปนี้ด้วย5555 อึ้งตัวเองอยู่น้ะ555555555555

 40. มะม่วง หวาน
  มะม่วง หวาน August 18, 2019

  ไปบ้านผีสิงได้ลิ้ววว

 41. B-A-S T-T
  B-A-S T-T August 18, 2019

  ศัพท์การเมืองยาว8เมตร

 42. นัฐวุฒิ โพธิ์ชัยเเก้ว
  นัฐวุฒิ โพธิ์ชัยเเก้ว August 18, 2019

  ไก่น้อยขนหัวทอง

 43. Imsodaly Thipphavanh
  Imsodaly Thipphavanh August 18, 2019

  Rise of​ king​doms ถูกใจสิ่งนี้555

 44. Enter.
  Enter. August 18, 2019

  พี่การได้คอนโดยังคับ
  อยากเห็น

 45. นายธนทัต พูลกลั่น
  นายธนทัต พูลกลั่น August 18, 2019

  เรื่องย่อของคริปนี้
  00:00 ●━━━━━━─────── 13:25
  ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

 46. Atapon Ruttanaburom
  Atapon Ruttanaburom August 18, 2019

  ก่อนจะปิดโพส ถ้าคอมเม้นท์ทะเลาะกัน ต้องทุบโต๊ะก่อนไหม๊ 555+

 47. Somchai Suraiwong
  Somchai Suraiwong August 18, 2019

  ประยุทธ์ จันทร์โอชาดีมาก

 48. Oradee 4469
  Oradee 4469 August 18, 2019

  พี่ไม่กลัวโดนแบนหรอ พูดเรื่องลุงตู่อะ

 49. Jessview Hoose
  Jessview Hoose August 18, 2019

  ตรงลุงตู่อะ เราตอบถูกหมดเลย5555

 50. Mona Prang
  Mona Prang August 18, 2019

  5:06 เหมือนจังเพ๊😂

 51. lawana amornrattana
  lawana amornrattana August 18, 2019

  แก๊งค์แบฮัคนี่เลือก พรรค อนคม.หรือเปล่าจากการที่หลานกานด์ชอบแอบประชดพรรคพวกของลุงซ่อนไว้เล็กๆ ช่วยแอบตอบหน่อย

 52. cyj arsphic
  cyj arsphic August 18, 2019

  อยากเห็นชาวแบร์ฮักทุกคนทั้งเก่าทั้งใหม่ เล่นบอร์ดเกมด้วยกัน

 53. Chanchai Piyachatchotikun
  Chanchai Piyachatchotikun August 18, 2019

  เเล้วประยุทเเปลว่าอะไรคับ

 54. Panithan Ladjuntha
  Panithan Ladjuntha August 18, 2019

  0.59อกตัญญู

 55. NgarmSai !!!
  NgarmSai !!! August 18, 2019

  โอ้ยตาย เจอช็อตแมงสาบกูตายเลย.

 56. ขิ้งมิ้งมิ้ง channel
  ขิ้งมิ้งมิ้ง channel August 18, 2019

  พี่ซานค่ะไปรีวิวบัวลอยปริญญาหน่อยค่ะ

 57. Suchanart 1390
  Suchanart 1390 August 18, 2019

  ช่องพี่คงไม่บินน่ะ

 58. Asma Saengoh
  Asma Saengoh August 18, 2019

  เรามาถึงยุคนี้แล้วนะคะ ยุคที่เราต้องมานั่งเดาคำศัพท์ของนายก…

 59. patamaporn ty
  patamaporn ty August 18, 2019

  ไป Legand สยาม หน่อยนะสวยมาก

 60. anime momo
  anime momo August 18, 2019

  เป็นการพูดถึงการเมืองที่ไม่เครียดเลย 555

 61. Peerapol Konyai
  Peerapol Konyai August 18, 2019

  พี่กานเมื่อไรจะจับพี่บอมมัดให้อยู่ในช้อปยูนิโค่อะครับอยากดู รอดูตั้งแต่คลิปแกงปูแล้วอะครับ

 62. Porch Porch
  Porch Porch August 18, 2019

  ชอบมุกฉกชื่นกับฉกกะปรกครับ

 63. Aommy aomaom
  Aommy aomaom August 18, 2019

  พี่กานหล่อมากกกกกกกกกกกกก

 64. FOGUS890 FOGUS890
  FOGUS890 FOGUS890 August 18, 2019

  พี่สิริ 7:09 ลืมนะพี่

 65. lazy gule
  lazy gule August 18, 2019

  มีพี่ชีวาสด้วย

 66. GOGO BNK48
  GOGO BNK48 August 18, 2019

  เดี่ยน ถูกใจสิ่งนี้

 67. `Asteroidz
  `Asteroidz August 18, 2019

  0:28 ก็เหมือนไป555

 68. Wa พี่เมลตั้งให้
  Wa พี่เมลตั้งให้ August 18, 2019

  หลอนแมลงสาบ;-;

 69. สุดจะทน'น กะคนอย่างนัท'
  สุดจะทน'น กะคนอย่างนัท' August 18, 2019

  ซานผอมแล้วหรอไม่ได้ดูมาตั้งแต่ปิดช่องเก่าอ่ะ555

 70. Family Channel
  Family Channel August 18, 2019

  น่ารักกก

 71. Guncha Boy
  Guncha Boy August 18, 2019

  8:14 อนิเมะเรื่องไรครับ

 72. ツITimCG
  ツITimCG August 18, 2019

  ไม่น่ากินข้าวไปด้วยเลย ;-; เจอแมลงสาบเกือบพุ่ง

 73. โดจิน โดจิน
  โดจิน โดจิน August 18, 2019

  12:50 ให้วาปด้วยจะดีมากครับ

 74. ปารัณ เปียประเสริฐ
  ปารัณ เปียประเสริฐ August 18, 2019

  พี่ลองไปกินร้านบัวลอยปริญญาสิพี่อะร่อยมากๆๆๆๆๆ

 75. tanthip jimin
  tanthip jimin August 18, 2019

  แมลงสาบ คุ้นๆ เหมือนใครหว่าาา
  แต่อันนี้ยุแค่5ปี ยังยุในการเมือนเหมือนเดิม55

 76. Asiazaza Gamer
  Asiazaza Gamer August 18, 2019

  ชอบตรงหน้าต่างอ่ะ

 77. Black dragon
  Black dragon August 18, 2019

  12:29 kid do = เด็กทำ

 78. mxa maz
  mxa maz August 18, 2019

  สาธุ ขอให้ติดเหลือง

 79. sacoo cgt []w[]
  sacoo cgt []w[] August 18, 2019

  จุๆๆ

 80. zoro roronor
  zoro roronor August 18, 2019

  เหมือนนมซานใหญ่ขึ้นเลย

 81. P. B.
  P. B. August 18, 2019

  ชอบคลิปแบบนี้จังค่ะ ทำอีกเยอะๆนะคะ

 82. keen loi
  keen loi August 19, 2019

  .

 83. พาคี พาดี
  พาคี พาดี August 19, 2019

  ไปจังหวัดไหนต้องกินอะไร ?
  อุบลราชธานี – ก๋วยจั๊บญวณ
  เชียงราย – ข้าวแรมฟืน / ไส้อั่ว
  เชียงใหม่ – ข้าวซอย / พริกหนุ่ม
  น่าน – ไก่ทอดมะแขว่น
  พะเยา – แอ่งแถะ
  แพร่ – ขนมจีนน้ำย้อย น้ำเงี้ยว
  แม่ฮ่องสอน – ข้าวกั้นจิ้น
  ลำปาง – แกงโฮะ / ข้าวแต๋น
  ลำพูน – แกงฮังเล
  อุตรดิตถ์ – ข้าวแคบ
  นครราชสีมา – ไก่กะเต็ด
  ศรีสะเกษ – วุ้นหมาน้อย
  ชัยภูมิ – หม่ำ
  ขอนแก่น – ปลาช่อนกระบอกเผา
  บุรีรัมย์ – ลูกชิ้นยืนกิน
  ยโสธร – ข้าวปุ้นน้ำงัว
  ร้อยเอ็ด – ปุ้นคลุก
  เลย – ตำด๊องเด๊ง
  สกลนคร – ไก่ย่างพังโคน
  นครพนม – ปลาเอินต้มเค็ม
  มุกดาหาร – สลัดญวน
  หนองคาย – ข้าวโซย
  อุดรธานี – ไก่ตุ๊ป่อง
  บึงกาฬ – ลาบปลาเผาะ
  สุรินทร์ – อังแก๊บบอบ
  หนองบัวลำภู – ปลาส้มทอด
  อำนาจเจริญ – ลาบหมาน้อย
  กาฬสินธุ์ – ตำเมี่ยงนาคู
  มหาสารคาม – ลาบปูนา
  กำแพงเพชร – บะหมี่ซากังราว
  ชัยนาท – สังขยาหน้าควายลุย
  นครนายก – ขนมข้าวกระยาคู
  นครปฐม – ข้าวหลามบ๊ะจ่าง
  นนทบุรี – ทอดมันหน่อกะลา
  ปทุมธานี – ข้าวแช่รามัญ
  อยุธยา – แสร้งว่ากุ้ง
  นครสวรรค์ – ส้มตำไหลบัว
  พิจิตร – ปลาเห็ดทอด
  พิษณุโลก – ซี่โครงหมูแซ่บแห้ง
  เพชรบูรณ์ – ข้าวลืมผัว / ไก่ย่างข้าวเบือ
  สุโขทัย – น้ำพริกซอกไข่ / ข้าวเปิ๊บ
  ลพบุรี – แกงมันนก
  สระบุรี – ผัดหมี่ไทญวน
  สิงห์บุรี – ปลาช่อนแม่ลา
  สุพรรณบุรี – ปลาม้าแดดเดียว
  อ่างทอง – ขนมเกสรลำเจียก
  อุทัยธานี – ซาลาเปาไส้ปลาแรด
  สมุทรปราการ – น้ำพริกปลาสลิด
  สมุทรสงคราม – ปลาทูแม่กลอง
  สมุทรสาคร – แกงส้มปูไข่ใบชะคราม
  ชลบุรี – ปลาคกต้มเค็ม
  ระยอง – แกงส้มผักกระชับ
  จันทบุรี – ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
  ตราด – ยำหอยปากเป็ด
  ฉะเชิงเทรา – บุหลันดั้นเมฆ
  ปราจีนบุรี – ยำกระเฉดชะลูดน้ำ
  สระแก้ว – เส้นหมี่หน้าหมู
  ตาก – แกงมะแฮะ
  กาญจนบุรี – แกงเห็ดโคน
  ราชบุรี – กระเพราเต้าหู้ดำ
  เพชรบุรี – ขนมจีนทอดมัน
  ประจวบคีรีขันธ์ – หอยเสียบจิ้มมะละกอ
  ชุมพร – แกงเหมงพร้าว
  ระนอง – ยาวเย
  สุราษฏร์ธานี – วายคั่วเกาะสมุย / ยำปลาเม็ง นาสาร
  นราธิวาส – ละแซ / นาซิดาแฆ
  ปัตตานี – ข้าวยำน้ำบูดู / ไก่กอและ
  ยะลา – วู่เกาเก๊า / ตะปะซูตง
  พังงา – จอแลง / ลูกชกเชื่อม
  สตูล – ชาชัก / แกงตอแมะห์
  ตรัง – หมี่หนำเหลี่ยว
  ภูเก็ต – เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว
  พัทลุง – เต้าคั่ว / ข้าวส้ม
  สงขลา – แกงเหลือง
  นครศรีธรรมราช – ขนมจีนน้ำยาเส้นสด / มังคุดคัด
  กระบี่ – หอยชักตีน

 84. เบญจมาศ บุญรักษ์
  เบญจมาศ บุญรักษ์ August 19, 2019

  อยากให้แบฮักพาบูมทริดมากินเครปป้าเฉื่อยค่ะ❤❤

 85. Slackgler IDV
  Slackgler IDV August 19, 2019

  7:09 บอกแมงสาบ แต่เขียนเกียร์ว่าง

 86. patteera soda
  patteera soda August 19, 2019

  ชอบที่พี่กานต์พูดว่า ไม่มีใครเลว100%ดี100%คนเรามันก็มี2ด้าน

 87. Spypoon
  Spypoon August 19, 2019

  ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ spypoon

 88. Mark EiEi
  Mark EiEi August 19, 2019

  3:26โรงเรียนโผมมม บางมดวิทยา555

 89. APOllO
  APOllO August 19, 2019

  อยากให้ถ่ายคริปในสตูบ้างครับ

 90. mewmilk G
  mewmilk G August 19, 2019

  สวัสดีค่า

  มาพบกับ ไลท์ออฟคิงส์ด้อมท์ค่าาาาา

 91. Ji_Loy
  Ji_Loy August 19, 2019

  ช่องสลิ่มนี่นา

 92. Farly Hallo ween
  Farly Hallo ween August 19, 2019

  อ้าาาา แมลงสาปปป เต็มหน้าเลยย เกรียดมัน

 93. สุดา เกียงรัมย์
  สุดา เกียงรัมย์ August 19, 2019

  4.0แล้วค่ะ😁😁

 94. AKAMAKM
  AKAMAKM August 19, 2019

  พี่สิริทำซับผิด

 95. Chayen
  Chayen August 19, 2019

  ดูแล้วเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยแหละ เด็กอะไรติดตามการเมือง😂 ใครทำซับผิดคร้าาา

 96. THEKUZCO
  THEKUZCO August 19, 2019

  🧡🧡🧡 แค่นี้พอไม่พูดเยอะ 🧡🧡🧡

 97. Song SS'J CH
  Song SS'J CH August 19, 2019

  เสียงหมาหอนหลังจากเคาะระฆังก่อนใสบาตรแถวบ้าน"อนุโมทะนานำเด้อ" 5555

 98. free dome
  free dome August 19, 2019

  กูอยากรู้ ซานยังซิงอยู่ป่าว

 99. PUN g SER
  PUN g SER August 19, 2019

  8:40 โครตชอบเลย

 100. I'm BLINK
  I'm BLINK August 20, 2019

  พี่ปลื้มต้องมาดูช่องนี้ค่ะ!! 7:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *